Avukat Gürbüz Yüksel : Karantinadan Kaçanlara Hapis Cezası

0

Av.Gürbüz Yüksel uyardı! Karantina ve corona ile ilgili diğer önlemlere uymayanlara hapis cezası gelebilir…

Ülkemizde bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusundaki en önemli düzenleme 24.04.1930 tarihinde yürürlüğe girmiş olup günün ihtiyaçlarına göre zaman içinde bazı maddelerinde çeşitli değişiklikler yapılan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunudur. Bir diğer düzenleme ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’dur.

1) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun “Memleket dâhilinde sari ve salgın hastalıklarla
mücadele” başlıklı 57 nci ve devamı maddelerinde, salgın hastalıklarla yapılacak mücadelede kamu veya vatandaşlar tarafından yapılması ve uyulması gereken hususlar düzenlemiştir. Kanunun 57 nci Maddesine göre, maddede belirtilen bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan veya şüphe duyulan kişilerin yetkili makamlara haber verilmesinin zorunlu olduğu, devamında ise zorunluluğu olan kimseler, bildirimlerin nasıl ve hangi hallerde yapılacağı ile alınacak tedbirlere ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Kanunun 67 nci maddesinde ise tabiplerin, salgın hastalık hallerinde hastalık vakaları hakkında her türlü inceleme yapma, hastayı ve gerektiğinde hasta yakınlarını muayene etme, hastalığın seyri hakkında bilgi alma konusunda yetkili olduklarını ve buna karşı çıkanların bu kanun hükümlerince cezalandırılacakları düzenlenmektedir.

Cezai hükümleri düzenleyen 282 nci maddesinde; “Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.” Hükmü,

284 üncü maddesinin,  ”66 ve 67 inci maddelerde zikredildiği üzere bulaşıcı hastalıklar hakkında tetkikatta bulunmağa yetkili memurlara muhalefet eden kimseler Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi gereğince cezalandırılır.” Hükmü ile de Salgın hastalık hallerinde muayene olmaktan kaçan, yasaklara uymayan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesine atıf yapılmaktadır.

2) Türk Ceza Kanunu;
Kanunun “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlıklı 195 inci
maddesinde; “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş
kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan
tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Hükmü
mevcuttur. Bu suçlar takibi şikâyete bağlı olmayıp, resen kovuşturulacak suçlardandır.

Madde hükmünden açıkça görüldüğü üzere, bulaşıcı hastalıkların çıkması halinde yetkili
makamlarca uygulanacak olan “karantina” tedbiri dâhil olmak üzere, alınacak her türlü tedbire uymamak suç olarak tanımlanmış ve uymayan kişiler hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.
Sonuç olarak bulaşıcı hastalık salgınlarında muayene olmaktan kaçınan, hekimlere veya sağlık çalışanlarına zorluk çıkaran, karantina hükümlerine ve diğer tedbirlere uymayan kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunun hükümleri gereğince uygulanacak olan idari para cezalarının yanında, Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi gereğince hapis cezası da verilebilecektir.

Av. Gürbüz Yüksel

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here