Bugün Değişen ATT yönetmeliğine dair ilgili bazı hususlar şöyledir

0

 

● Yeni yönetmelik ile %51’i doktor olma şartı ile diğer özel kişiler veya tüzel kişiler tıp merkezlerine ortak olabilir

● A.B.C sınıflandırılması kaldırılmış yerine Tıp merkezleri ibaresi eklenmiştir.

● Tıp merkezleri kendi aralarında özel sağlık kuruluşları ile birleşebilirler.

● Poliklinikler A ve B tipi olarak sınıflandırılmıştır.

● *Bakanlıkça ruhsatlandırılmış A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut halleriyle faaliyetlerine devam ederler.* Bu kuruluşlara mevcut halleriyle devam ettikleri müddetçe yeni ünite, birim ve uzman hekim kadrosu ilavesine izin verilmez. denilmektedir.

● Yönetmelik tarihinden önce ruhsatlandırılmış A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerine mevcut yerlerinde bu Yönetmelikte yer alan Yeni tıp merkezi için gerekli olan şartları sağlamak kaydıyla yeni tıp merkezi ruhsatı düzenlenir. *Ancak bu kuruluşlar en az iki bin metrekare toplam kapalı alana sahip olma şartından muaf olup, iki yıl içerisinde en az iki uzmanlık dalında on uzman hekim kadro şartını sağlamak zorundadırlar ibaresi eklenmiştir.

● 10 kadro uzman kadro hekim sayısında tıp merkezlerinde çalışan uzman tabip sayısı 10’ un altına düşmesi durumunda 3 ay içerisinde uzman hekim kadrosunu tamamlaması gerekmektedir. Tamamlayamadığı durumda 3 ay ek süre verilir, verilen ek süre sonucunda eksiklik giderilememişse Tıp merkezine ait ruhsat 2 yıl süreyle askıya alınır. Bu süre zarfında da eksiklik giderilmediği taktirde ruhsat Bakanlık tarafından iptal edilecektir.

● Askı süresi içerisinde veya süre sonunda tıp merkezi ruhsat sahibi talebi olursa tıp merkezi polikliniğe çevrilebilir. Ruhsat askıda olan sağlık kuruluşları askı süresince ruhsatını 1 defaya mahsus devir edebilir.

● Tıp merkezlerinde hekim kadrolu çalıştığı yerden hariç iki ayrı yerde çalışabilir. bunlardan biri il dışı olabilir.

● Tıp merkezleri kendi aralarında veya özel hastaneler ile kadro becayişi ve devir işlemleri yapabilir. Tıp merkezleri planlama kapsamında ünite ve merkezlerini başka tıp merkezine veya özel hastaneye devir edebilir, ancak il dışı işlemler bakanlık iznine tabidir.

● Tıp merkezlerinde hasta takip edilecek gözlem yatak sayıları 8 yataktan en fazla 25 yatağa çıkartılmıştır. Yataklar gözlem ünitesi yatağı ve gözlem odası yatağı olarak ayrılmıştır. Gözlem ünitesi ise en fazla 8 yatak olabilir. Yatak başına da 9 m2 alan ayrılması gereklidir. Gözlem odaları ise tek yatak veya 2 yatak olarak düzenlenir. Tek yataklı odalarda yatak başına 9 m2 iki yatak olursa yatak başına 7 m2 düzenleme yapılacaktır.

● Tıp merkezleri poliklinik odalarında sadece personel çalışma belgesinin hastanın göreceği yerde asılı olması yeterli olacaktır.

● Özel sağlık kuruluşlarında çalışan tabip ve uzman tabipler çalıştıkları sağlık kuruluşlarında çalışma saatleri dışında Özel hastanenin acil servis klinik servis ve ünitelerinde nöbet tutabilir denilmekteydi geçici madde 12 ‘nin 5’ci fıkrasıyla Ek 1’ ci maddenin 18’ci fıkrası kapsamında kurumsal sözleşme ile çalışan hekimlerin sözleşmeleri en geç 30.06.2020 tarihinde sona erer ibaresi eklenmiştir.

● Tıp merkezleri bünyesinde, kendi kadrolarında bulunan deri ve zührevi hastalıklar ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî dallarında uzman tabipler ile Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası olan tabiplerce estetik amaçlı sağlık hizmetlerini sunmak amacıyla estetik birimi kurulabilir. Estetik birimi açma başvuruları tıp merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne yapılır. Müdürlükçe, açılması uygun görülen birim tıp merkezinin faaliyet izin belgesine ve Bakanlıkça oluşturulan elektronik sisteme işlenir. Estetik biriminde EK-15’te tanımlanan işlemler yapılabilir. Estetik birimi için asgari bu Yönetmelikte poliklinik odası için tanımlanmış fiziki mekân ve asgari tıbbi donanım bulunmak zorundadır.”

TÜMSAD

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here