Hukukçulardan Sağlıkta Şiddet Yasası ile ilgili uyarı…

0

SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEME YASA TEKLİFİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME
Sağlık çalışanlarının en çok muzdarip olduğu “sağlıkta şiddeti” önleme konusunda önemli bir adım atıldı. TBMM’ye sunulan kanun teklifinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 12 nci maddesine eklenen bir fıkra ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, hakaret ve görevi yaptırmamak  için direnme suçları için kanunda öngörülen cezaların “yarı oranında” artırılması, ayrıca yargılama sonucunda verilecek olan hapis cezasına TCK’ daki “hapis cezasını ertelenmesi” ve
CMK’ daki “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” hükümlerinin uygulanmaması
öngörülmektedir.

Bir diğer düzenleme ise, şiddete uğrayan mağdur konumdaki sağlık çalışanına fail ve
yakınlarına hizmet vermekten kaçınma hakkı tanınmasıdır.

Ancak, burada iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, hukuk tekniği açısından bu düzenlemenin Türk Ceza Kanununda yapılmasının daha doğru olacağı, ikinci husus ise, cezaların caydırıcılığı açısından bu düzenlemelerin yeterli olmayacağıdır.

Şöyle ki; teklifte hapis cezasının para cezasına çevrilmeyeceğine dair bir düzenlemenin olmaması karşısında, mahkemece hükmedilecek olan hapis cezasının para cezasına çevrilebilme ihtimali her zaman mevcuttur. Bu ise düzenlemenin caydırıcılık etkisini zayıflatacaktır.

Diğer taraftan, şiddete uğrayan sağlık çalışanının fail ve yakınlarına hizmet vermekten kaçınması müeyyidesinin hizmet verecek başka bir sağlık çalışanının olmadığı (tek hekim olan)  yerlerde  hiçbir pratiği olmayacaktır.

Başlangıç için olumlu bir düzenleme olan teklifin TBMM’deki görüşmelerinde bu konuların tekrar değerlendirilerek sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılayacak şekilde yasalaşacağını ümit ediyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here