Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı Metni

0

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞASİSTANLIK SINAVI İLAN METNİ

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapılacaktır. Atama yapılacak kadroya ait ilgili dalda uzman olan tabipler, tercih sırası belirterek, Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen kadrolardan en fazla üçüne başvurabileceklerdir.

Başvuru yapan adayların bilimsel çalışma ve eserleri, Bakanlığımızca oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirilerek başvuruları uygun olanlarBakanlığımız internet sitesinde tarihi daha sonra ilan edilecek  yazılı mesleki bilim sınavına girmeye, yazılı mesleki bilim sınavında başarılı olanlar ise tarihi daha sonra duyurulacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaklardır. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesi başvurusu uygun görülmeyen adaylar başvuru sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde ilanını takip eden 5 iş günü içinde Bakanlığımıza dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar Başasistanlık Sınavı Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup komisyon kararı kesindir.

Yönetmeliğin 13’üncü maddesi gereği; İlan edilen kadrolardan yerleştirme neticesinde veya atama için başvuru olmaması nedeniyle boş kalanlara, sınavlarda başarılı olup bir kadroya yerleştirilemeyen adaylardan yeniden tercih alınarak asıl yerleştirmedeki usule göre ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere ek yerleştirme yapılır. Bir kadroya yerleştirildiği halde, atanmak için gerekli belgeleri tamamlamayan ya da atanma hakkından vazgeçen başvuru sahibi ek yerleştirme yapılacak kadrolara başvuru yapamaz. Atandığı eğitim kurumunda iki yılını tamamlamayanlar, atama işlemleri sonrasında ortaya çıkan eş durumu ya da sağlık mazereti halleri hariç tayin talebinde bulunamazlar.

Başvuru Şartları

 • Başvurduğu dalda uzman olmak,
 • Kamu görevlileri için terfiine engel hali bulunmamak,
 • Açıktan bu kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre engel hali bulunmamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak,
 • İngilizce, Almanca, Fransızca dil sınavlarından herhangi birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve YÖKDİL Sınavından belge teslim tarihi itibariyle son beş yıl içinde 100 üzerinden 60 ve üzeri puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası alanda geçerli sayılan diğer yabancı dil sınavlarından 60 puan barajına denk ve üzeri puan almış olmak.
 • Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak,
 1.  Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak,
 2. SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak,
 3. SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak.

Şartlarını taşıyacaklardır.

Başvuruda istenen belgeler

 1. Başvuru dilekçesi: Ek-1 de yer alan dilekçe formunun çıktısı alındıktan sonra el yazısı ile doldurulup imzalanacaktır.
 2. Kimlik fotokopisi (Nüfus cüzdanı ya da ehliyet taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.)
 3. Uzmanlık belgesi ya da uzman olduğuna dair onaylı bir belge (belge taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.)
 4. Yabancı dil belgesi (Kamu kurumunda çalışanların yabancı dil belgelerini çalıştığı kurumun amirine, kamu kurumunda çalışmayanların ise bulundukları ilin İl Sağlık Müdürlüğüne onaylattıktan sonra taranıp PDF formatına dönüştürülerek USB taşıyıcıya yüklenecektir.)
 5. Bilimsel çalışma ve eser şartlarından en az birini sağlayan yayınların tam metniSöz konusu eserler taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.Eserin SCI (Science Citation Index) veya SCI-E (Science Citation Index – Expanded)’de olduğunu gösterir dergi künyesi de taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.
 6. Banka Dekontu (taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.)Aşağıda belirtilen kurumsal hesaba “Başasistanlık Sınav Başvuru Ücreti” ibaresi eklenerek 900 TL sınav ücreti yatırılacaktır.Sınav ücretinin yatırılacağı hesap:Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  Döner Sermaye İşletme Birimi

  Türkiye Halk Bankası Ankara  Söğütözü Kurumsal Şubesi

  TR13 0001 2009 4520 0044 0000 14

  Hesap No: 44 0000 14

  Müşteri No: 23136768

 7. Özgeçmiş (yayın çizelgesi) İlan ekinde yer alan “Başvuru Sahibinin Yayın Künyesi” isimli excel tablosu indirilip eksiksiz ve tam olarak doldurulduktan sonra USB taşıyıcıya excel formatında yüklenecektir. Bu belge PDF formatına dönüştürülmeden excel olarak yüklenecektir.
 8. Beyan formu Ek-2 de yer alan Beyan Formunun çıktısı alındıktan sonra el yazısı ile doldurulup imzalanacak ve taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.

Başvuru Şekli

Başvurular yukarıda belirtilen belgeler tamamladıktan sonra 2 (iki) adet USB taşıyıcıya (belleklerde oluşabilecek hasar göz önüne alınarak) yüklenip Başvuru Dilekçesi ekinde zarf içine konularak şahsen veya posta/kargo yoluyla Bakanlığımız Genel Evrak’a teslim edilecek/gönderilecektir.

Önemli Not:Şahsen veya posta/kargo yoluyla yapılan başvuruda sadece başvuru dilekçesi ve ekinde iki adet USB taşıyıcı kabul edilecek bunun dışında başka bir evrak ya da doküman kabul edilmeyecektir.

Başvuruda bulunan uzman tabiplerin, Başasistanlık Sınavı ile ilgili başvuru koşullarını sağlamadıklarının sonradan tespit edilmesi halinde bu kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyanlar Bakanlığımız internet sitesinde (www.saglik.gov.tr) ilan edilen kadrolardan en fazla üçüne başvuru yaptığı hastane adlarını belirten bir dilekçe ekinde başvuru şartlarını sağladığını (yukarıda belirtilen belgeler) gösterir belgeler ile birlikte başvuru yapacaklardır.

İlan edilen kadrolara başvurular 18Temmuz 2018 günü başlayacak 31 Temmuz2018 günü saat 18.00’de  mesai bitiminde sona erecektir.

SINAV SÜREÇ TAKVİMİ

Başvurular T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cadde No:9 06800 Çankaya/ ANKARA
adresine 09.00-18.00 mesai saatleri arasında şahsen veya posta/kargo yoluyla yapılabilecektir.  Başvuru tarihi sona erdikten sonra yapılacak başvurular ile posta/kargoda oluşacak gecikmeler nedeniyle (31.07.2018 tarihinden sonra Bakanlık Genel Evrak Kaydına İntikal eden) süresi içinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bilimsel çalışma ve eserlere ilişkin fazladan yayın sunulması dikkate alınmayacağından sadece istenilen nitelik ve sayıda yayın sunulması yeterli olacaktır.

Not: Başvuru dilekçesi ve ekinde yer alan zarf içindeki USB taşıyıcılar Bakanlığımız Genel Evrak kaydı alındıktan sonra Genel Müdürlüğümüz birim evrak havalesini takiben Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.

*YÖKDİL Belgesi

Bilgi için:

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Telefon           : 0.312.585 15 83

e-posta            : shgm.egitim@saglik.gov.tr

web adresi      : http://www.eshdb.saglik.gov.tr

Ek-1 Dilekçe ve Tercih Formu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlan metninizde yer alan    …..   nolu    …………………………………………… uzmanlık

alanında 2018 Başasistanlık Sınavına katılmak istiyorum.

Yazılı ve Sözlü sınavda başarılı olmam durumumda Uzmanlık alanımda yerleştirilmeyi istediğim kadro tercihlerim aşağıdaki gibidir.

 1. Tercih:……………………………………………
 2. Tercih:……………………………………………
 3. Tercih:……………………………………………

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Tarih

İmza

İsim:

Kimlik No:

Tel :

E-Posta:

Adres:

Ekler: 2 (iki) adet USB taşıyıcı (flash bellek)

USB taşıyıcı içerisine PDF formatında taranacak belgeler;

 1. Kimlik fotokopisi
 2. Uzmanlık belgesi ya da uzman olduğuna dair onaylı bir belge
 3. Yabancı dil belgesi
 4. Bilimsel çalışma ve eser şartlarından en az birini sağlayan yayınların tam metni (Eserin SCI (Science Citation Index) veya SCI-E (Science Citation Index – Expanded)’de olduğunu gösterir dergi künyesi de taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.
 5. Banka Dekontu
 6. Özgeçmiş (Yayın çizelgesi)
 7. Beyan Formu

Ek-2 Beyan Formu

T.C. Sağlık Bakanlığı

Başasistanlık Sınavı Beyan Formu

Açıklama:  Başvuru sırasında sizden istenen belgeler aşağıda sıralanmıştır. Bu belgeleri tamamladıktan sonra belgelerin tamam olduğunu belgenin adının yazılı olduğu satırın karşısına tik atarak belirttikten sonra sayfanın altına adınızı soyadınızı kendi el yazınızla yazıp  imzalayınız. İmzaladıktan sonra belgeyi PDF formatında taradıktan sonra USB taşıyıcıya yükleyiniz.

Başvuru Evrakları Tamam ise

atınız.

1 Başvuru Dilekçesi ve Tercih Formu

(Aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olmalıdır.)

2 Kimlik fotokopisi
3 Uzmanlık Belgesi

(Uzman olduğuna dair onaylı bir belge de olabilir.)

4 Yabancı dil belgesi

(Kamu kurumunda çalışanların yabancı dil belgelerini çalıştığı kurumun amirine, kamu kurumunda çalışmayanların ise bulundukları ilin İl Sağlık Müdürlüğüne onaylatmış olmaları gerekmektedir.)

5 Bilimsel çalışma ve eser şartlarından en az birini sağlayan yayınların tam metni

 • a-Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makale
 • b-SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makale
 • c-SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayın
6 Banka Dekontu
7 Özgeçmiş

Yukarıda istenen belgeler PDF formatında hazırlanmış olup başvuru dilekçem ekinde yer alan 2 adet USB taşıyıcıya (flash bellek) yüklenmiş olup ekte sunulmuştur.

Adı Soyadı

İmza

Yazılı Sınav Yapılacak Uzmanlık Dalları

 1. ACİL TIP
 2. AİLE HEKİMLİĞİ
 3. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
 4. BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
 5. ÇOCUK CERRAHİSİ
 6. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 7. ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 8. DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
 9. ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
 10. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
 11. GENEL CERRAHİ
 12. GÖĞÜS CERRAHİSİ
 13. GÖĞÜS HASTALIKLARI
 14. GÖZ HASTALIKLARI
 15. İÇ HASTALIKLARI
 16. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
 17. KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
 18. KARDİYOLOJİ
 19. KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
 20. NÖROLOJİ
 21. NÜKLEER TIP
 22. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
 23. PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
 24. RADYASYON ONKOLOJİSİ
 25. RADYOLOJİ
 26. RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 27. TIBBİ BİYOKİMYA
 28. TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
 29. TIBBİ PATOLOJİ
 30. ÜROLOJİ

Başasistan Kadroları Planlama

İL EĞİTİM KURUMU ADI UZMANLIK DALI BAŞASİSTAN PLANLAMA ÖNERİSİ
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi ACİL TIP 2
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi AİLE HEKİMLİĞİ 2
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi ANESTEZİ VE REANİMASYON 2
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi GASTROENTEROLOJİ 1
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi GENEL CERRAHİ 2
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi GÖZ HASTALIKLARI 1
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi İÇ HASTALIKLARI 3
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi KARDİYOLOJİ 2
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi NÖROLOJİ 1
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 2
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi RADYOLOJİ 2
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi TIBBİ ONKOLOJİ 2
Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi ÜROLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH ÇOCUK CERRAHİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH ÇOCUK NEFROLOJİSİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH ÇOCUK NÖROLOJİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH ÇOCUK ROMATOLOJİSİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH ÇOCUK YOĞUN BAKIM 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH NEONATOLOJİ 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH ACİL TIP 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH AİLE HEKİMLİĞİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH GASTROENTEROLOJİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH GENEL CERRAHİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH GÖZ HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH İÇ HASTALIKLARI 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH KARDİYOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH NEFROLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH NÖROLOJİ 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH NÜKLEER TIP 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH RADYOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH TIBBİ BİYOKİMYA 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH TIBBİ PATOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH ÜROLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH YOĞUN BAKIM 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 5
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH GÖĞÜS CERRAHİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH GÖĞÜS HASTALIKLARI 8
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH YOĞUN BAKIM 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH ACİL TIP 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH AİLE HEKİMLİĞİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH GASTROENTEROLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH GENEL CERRAHİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH GÖĞÜS HASTALIKLARI 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH GÖZ HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH HEMATOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH İÇ HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH KARDİYOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH NEFROLOJİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH NÖROLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH RADYOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH TIBBİ BİYOKİMYA 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH TIBBİ ONKOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH TIBBİ PATOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH ÜROLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH GENEL CERRAHİ 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH HEMATOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH NÜKLEER TIP 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH RADYASYON ONKOLOJİSİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH RADYOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH TIBBİ ONKOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH TIBBİ PATOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH ÜROLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH ÇOCUK ACİL 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH ÇOCUK CERRAHİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH ÇOCUK NEFROLOJİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH ÇOCUK NÖROLOJİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı EAH JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 5
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı EAH NEONATOLOJİ 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı EAH PERİNATOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 4
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH NEONATOLOJİ 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH PERİNATOLOJİ 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane EAH AİLE HEKİMLİĞİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH ACİL TIP 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH AİLE HEKİMLİĞİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH GASTROENTEROLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH GENEL CERRAHİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH İÇ HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH RADYOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH ACİL TIP 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH AİLE HEKİMLİĞİ 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH GASTROENTEROLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH GÖĞÜS CERRAHİSİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH GÖZ HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH HEMATOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH İÇ HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH KARDİYOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH NEFROLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH NÖROLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH NÜKLEER TIP 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH RADYASYON ONKOLOJİSİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH TIBBİ BİYOKİMYA 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH TIBBİ ONKOLOJİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH TIBBİ PATOLOJİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH ÜROLOJİ 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH YOĞUN BAKIM 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas EAH ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas EAH GASTROENTEROLOJİ 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas EAH GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas EAH GÖĞÜS CERRAHİSİ 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas EAH KARDİYOLOJİ 3
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas EAH TIBBİ BİYOKİMYA 1
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas EAH YOĞUN BAKIM 2
Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ulucanlar Göz EAH GÖZ HASTALIKLARI 2
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH ACİL TIP 2
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH AİLE HEKİMLİĞİ 1
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ 2
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI 2
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 1
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH GASTROENTEROLOJİ 1
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 2
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH GENEL CERRAHİ 3
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH GÖZ HASTALIKLARI 1
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH HEMATOLOJİ 2
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH İÇ HASTALIKLARI 2
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 1
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH KARDİYOLOJİ 1
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 1
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH NEFROLOJİ 2
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH NÖROLOJİ 1
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 2
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH RADYOLOJİ 2
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH TIBBİ BİYOKİMYA 1
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 1
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH TIBBİ ONKOLOJİ 2
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH TIBBİ PATOLOJİ 1
Antalya T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH ÜROLOJİ 2
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH ACİL TIP 3
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH AİLE HEKİMLİĞİ 3
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH ÇOCUK CERRAHİSİ 2
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ 2
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI 2
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 2
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 2
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH GENEL CERRAHİ 2
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH GÖĞÜS HASTALIKLARI 2
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH İÇ HASTALIKLARI 3
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 1
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH KARDİYOLOJİ 3
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH TIBBİ PATOLOJİ 3
Bursa T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH ÜROLOJİ 1
Diyarbakır T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH ACİL TIP 2
Diyarbakır T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH AİLE HEKİMLİĞİ 2
Diyarbakır T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Diyarbakır T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH ÇOCUK CERRAHİSİ 2
Diyarbakır T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
Diyarbakır T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 2
Diyarbakır T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 2
Diyarbakır T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH GENEL CERRAHİ 2
Diyarbakır T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH GÖĞÜS CERRAHİSİ 2
Diyarbakır T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH İÇ HASTALIKLARI 1
Diyarbakır T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1
Diyarbakır T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2
Diyarbakır T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH KARDİYOLOJİ 2
Diyarbakır T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 2
Diyarbakır T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH ÜROLOJİ 2
Elazığ T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Elazığ T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3
Elazığ T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3
Erzurum T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH ACİL TIP 2
Erzurum T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH AİLE HEKİMLİĞİ 2
Erzurum T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Erzurum T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3
Erzurum T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH GENEL CERRAHİ 2
Erzurum T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH GÖĞÜS CERRAHİSİ 2
Erzurum T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH GÖĞÜS HASTALIKLARI 2
Erzurum T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH İÇ HASTALIKLARI 2
Erzurum T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2
Erzurum T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 1
Erzurum T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH KARDİYOLOJİ 1
Erzurum T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
Erzurum T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH NÖROLOJİ 1
Erzurum T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH RADYOLOJİ 2
Erzurum T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
Erzurum T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH ÜROLOJİ 2
Eskişehir T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi AİLE HEKİMLİĞİ 2
Gaziantep T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH ACİL TIP 2
Gaziantep T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Gaziantep T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3
Gaziantep T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 2
Gaziantep T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH GASTROENTEROLOJİ 2
Gaziantep T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH GÖĞÜS CERRAHİSİ 2
Gaziantep T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH GÖĞÜS HASTALIKLARI 2
Gaziantep T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3
Gaziantep T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH ACİL TIP 4
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH AİLE HEKİMLİĞİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH İÇ HASTALIKLARI 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH KARDİYOLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH NÖROLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH RADYOLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH TIBBİ PATOLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz EAH GÖZ HASTALIKLARI 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH ACİL TIP 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH AİLE HEKİMLİĞİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH GENEL CERRAHİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH GÖĞÜS CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH GÖĞÜS HASTALIKLARI 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH GÖZ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH İÇ HASTALIKLARI 4
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH NEFROLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH RADYASYON ONKOLOJİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH RADYOLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH TIBBİ BİYOKİMYA 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH TIBBİ ONKOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH TIBBİ PATOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH ÜROLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH ACİL TIP 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH AİLE HEKİMLİĞİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH GASTROENTEROLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH GENEL CERRAHİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH GÖZ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH İÇ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH KARDİYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH NÖROLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH RADYOLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH TIBBİ BİYOKİMYA 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH TIBBİ ONKOLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH TIBBİ PATOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH ÜROLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH YOĞUN BAKIM 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH GÖĞÜS CERRAHİSİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH KARDİYOLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 4
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH ACİL TIP 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH AİLE HEKİMLİĞİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH GENEL CERRAHİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH GÖZ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH İÇ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH NÖROLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH RADYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH ÜROLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH YOĞUN BAKIM 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe EAH AİLE HEKİMLİĞİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH ACİL TIP 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH AİLE HEKİMLİĞİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH ÇOCUK CERRAHİSİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH GASTROENTEROLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH GÖZ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH İÇ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH KARDİYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH NEFROLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH NEONATOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH NÖROLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH RADYASYON ONKOLOJİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH RADYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH TIBBİ BİYOKİMYA 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH TIBBİ PATOLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH ACİL TIP 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH AİLE HEKİMLİĞİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH GASTROENTEROLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH GENEL CERRAHİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH GÖZ HASTALIKLARI 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH İÇ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH KARDİYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH NEFROLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH NÖROLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH RADYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH TIBBİ BİYOKİMYA 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH TIBBİ PATOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH ÜROLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH ACİL TIP 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH AİLE HEKİMLİĞİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH GASTROENTEROLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH GENEL CERRAHİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH GÖZ HASTALIKLARI 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH İÇ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH NEFROLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH NÖROLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH RADYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH TIBBİ BİYOKİMYA 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH TIBBİ PATOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH ÜROLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH YOĞUN BAKIM 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH ACİL TIP 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH AİLE HEKİMLİĞİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH GASTROENTEROLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH GENEL CERRAHİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH GÖZ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH HEMATOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH İÇ HASTALIKLARI 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH KARDİYOLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH NEFROLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH NEONATOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH NÖROLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH NÜKLEER TIP 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH RADYASYON ONKOLOJİSİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH RADYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH TIBBİ BİYOKİMYA 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH TIBBİ ONKOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH TIBBİ PATOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH ÜROLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH ACİL TIP 4
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH ÇOCUK ROMATOLOJİSİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 4
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH GENEL CERRAHİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH İÇ HASTALIKLARI 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH NEONATOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH PERİNATOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH RADYOLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH KARDİYOLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH KARDİYOLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH ACİL TIP 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH AİLE HEKİMLİĞİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH GENEL CERRAHİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH GÖZ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH İÇ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH KARDİYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH NÖROLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH NÜKLEER TIP 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH RADYASYON ONKOLOJİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH RADYOLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH TIBBİ BİYOKİMYA 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH TIBBİ ONKOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH TIBBİ PATOLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH ÜROLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Pendik EAH AİLE HEKİMLİĞİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH NÖROLOJİ 4
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 5
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH GÖĞÜS CERRAHİSİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH GÖĞÜS HASTALIKLARI 7
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH ÇOCUK CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH ACİL TIP 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH AİLE HEKİMLİĞİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 4
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH GENEL CERRAHİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH İÇ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH NÖROLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH RADYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH TIBBİ BİYOKİMYA 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH ÜROLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH ACİL TIP 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH AİLE HEKİMLİĞİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH GASTROENTEROLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH GÖZ HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH İÇ HASTALIKLARI 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH NÖROLOJİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH RADYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH ÜROLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH GÖĞÜS CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH GÖĞÜS HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH ÇOCUK CERRAHİSİ 1
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH NEONATOLOJİ 2
İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH PERİNATOLOJİ 3
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi AİLE HEKİMLİĞİ 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH ACİL TIP 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH AİLE HEKİMLİĞİ 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH GENEL CERRAHİ 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH GÖZ HASTALIKLARI 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH HEMATOLOJİ 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH İÇ HASTALIKLARI 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH NÖROLOJİ 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH RADYOLOJİ 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH TIBBİ BİYOKİMYA 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH TIBBİ PATOLOJİ 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH ÜROLOJİ 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH ÇOCUK CERRAHİSİ 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ 3
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 3
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH ÇOCUK NEFROLOJİSİ 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH ÇOCUK NÖROLOJİSİ 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH ÇOCUK YOĞUN BAKIMI 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH NEONATOLOJİ 3
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH GÖĞÜS CERRAHİSİ 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH GÖĞÜS HASTALIKLARI 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH YOĞUN BAKIM 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH ACİL TIP 3
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH AİLE HEKİMLİĞİ 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH ÇOCUK ACİL 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH ÇOCUK NÖROLOJİSİ 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 4
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH ÇOCUK YOĞUN BAKIMI 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH GENEL CERRAHİ 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH GÖZ HASTALIKLARI 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH İÇ HASTALIKLARI 3
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH KARDİYOLOJİ 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH NÖROLOJİ 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH PERİNATOLOJİ 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH RADYOLOJİ 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH TIBBİ BİYOKİMYA 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH TIBBİ PATOLOJİ 2
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH ÜROLOJİ 1
İzmir T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH YOĞUN BAKIM 2
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi ACİL TIP 2
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi AİLE HEKİMLİĞİ 2
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 2
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 2
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 2
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi GENEL CERRAHİ 2
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi GÖZ HASTALIKLARI 2
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi İÇ HASTALIKLARI 3
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi KARDİYOLOJİ 2
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 1
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi RADYOLOJİ 3
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi TIBBİ BİYOKİMYA 2
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi TIBBİ PATOLOJİ 2
Kayseri T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi ÜROLOJİ 2
Kocaeli T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH ACİL TIP 3
Kocaeli T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH AİLE HEKİMLİĞİ 2
Kocaeli T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Kocaeli T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH GASTROENTEROLOJİ 2
Kocaeli T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH GENEL CERRAHİ 2
Kocaeli T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH İÇ HASTALIKLARI 3
Kocaeli T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2
Kocaeli T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH KARDİYOLOJİ 1
Kocaeli T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
Kocaeli T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH NEFROLOJİ 2
Kocaeli T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
Kocaeli T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH RADYOLOJİ 2
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH ACİL TIP 2
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH AİLE HEKİMLİĞİ 3
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 4
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 2
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH GENEL CERRAHİ 2
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH GÖĞÜS HASTALIKLARI 2
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH GÖZ HASTALIKLARI 2
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH İÇ HASTALIKLARI 3
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 3
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH KARDİYOLOJİ 2
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 3
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH NÖROLOJİ 1
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH RADYOLOJİ 2
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH TIBBİ BİYOKİMYA 2
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 2
Konya T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH ÜROLOJİ 2
Malatya T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya EAH AİLE HEKİMLİĞİ 2
Malatya T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Malatya T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3
Malatya T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 2
Malatya T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya EAH GASTROENTEROLOJİ 2
Malatya T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya EAH GÖĞÜS CERRAHİSİ 2
Malatya T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya EAH GÖĞÜS HASTALIKLARI 2
Malatya T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi ACİL TIP 2
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi AİLE HEKİMLİĞİ 2
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi ÇOCUK CERRAHİSİ 2
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 2
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi GASTROENTEROLOJİ 2
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi GENEL CERRAHİ 2
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi GÖĞÜS HASTALIKLARI 2
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi GÖZ HASTALIKLARI 2
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi HEMATOLOJİ 1
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi İÇ HASTALIKLARI 3
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 3
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi NEFROLOJİ 1
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi NÖROLOJİ 1
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 3
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 2
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi RADYASYON ONKOLOJİSİ 1
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi RADYOLOJİ 2
Mersin T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3
Samsun T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH ACİL TIP 2
Samsun T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH AİLE HEKİMLİĞİ 1
Samsun T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 1
Samsun T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1
Samsun T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
Samsun T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 1
Samsun T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1
Samsun T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH GENEL CERRAHİ 1
Samsun T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH GÖĞÜS HASTALIKLARI 1
Samsun T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH İÇ HASTALIKLARI 2
Samsun T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 1
Samsun T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 1
Samsun T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH TIBBİ ONKOLOJİ 2
Samsun T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH ÜROLOJİ 2
Şanlıurfa T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH ACİL TIP 2
Şanlıurfa T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Şanlıurfa T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH ÇOCUK CERRAHİSİ 2
Şanlıurfa T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1
Şanlıurfa T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH GENEL CERRAHİ 2
Şanlıurfa T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH NÖROLOJİ 1
Şanlıurfa T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH RADYOLOJİ 1
Şanlıurfa T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1
Şanlıurfa T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH ÜROLOJİ 1
Şanlıurfa T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Şanlıurfa T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 3
Şanlıurfa T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3
Trabzon T.C. Sağlık Bakanlığı Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH AİLE HEKİMLİĞİ 1
Trabzon T.C. Sağlık Bakanlığı Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 1
Trabzon T.C. Sağlık Bakanlığı Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH KARDİYOLOJİ 3
Trabzon T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni EAH ACİL TIP 2
Trabzon T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni EAH AİLE HEKİMLİĞİ 1
Trabzon T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni EAH GENEL CERRAHİ 1
Trabzon T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni EAH İÇ HASTALIKLARI 2
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH ACİL TIP 2
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 2
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH ÇOCUK CERRAHİSİ 2
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 1
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH GASTROENTEROLOJİ 1
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH GENEL CERRAHİ 2
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH GÖĞÜS HASTALIKLARI 2
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH GÖZ HASTALIKLARI 2
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH İÇ HASTALIKLARI 2
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH NÖROLOJİ 2
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH RADYASYON ONKOLOJİSİ 1
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH RADYOLOJİ 1
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1
Van T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH ÜROLOJİ 1

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here