Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

0
Sut, sağlık uygulmaları tebliği

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 5 Temmuz 2018 tarihli ve 30469 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a. (ı) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

b. Aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan işlemler ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2.4.1.A numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “%30” ibaresi “%50” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 2.4.4.F-2 numaralı maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 2.4.4.I numaralı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 2.4.4.K numaralı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(7) Palyatif bakım tedavisine tam ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler (SUT’un 2.2.1.B-1 maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen tanıya dayalı işlemler kapsamında kullanılması halinde sağlık hizmeti sunucularınca ayrıca faturalandırılan kan bileşenleri oranlan ve SUT’un 2.4.4.H maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ilaçlar hariç) dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 4.4.1 numaralı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Ayakta veya yatarak tanı ve tedavi hizmeti sunan sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları, ayakta veya yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da Kurum eşdeğer ilaç uygulaması ile belirlenen azami birim bedel esas alınmak suretiyle yukarıda belirtilen esaslara göre kamu kurum iskontosu ile %3,5 oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Ayakta veya yatarak tam ve tedavi hizmeti sunan sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularının ilaç satın alma bedeli ile eşdeğer ilaçların Kurumca ödenen azamı fiyatları arasında fark oluşması halinde fark ücreti kişilerden talep edilemez. Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından “depocu fiyatlı ilaçlar” şeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden EK-4/A Listesinde gösterilen indirim oranlan (özel iskontolar dahil) uygulanır, ayrıca eczacı indirimi uygulanmaz.”

MADDE 7- Aynı Tebliğ eki “EK-2” Listelerinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a. “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.

b. “Tanıya Dayalı işlem Puan Listesi (EK-2/C)” Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.

c. Ek-3′ te yer alan “İlave Ücret Alınmayacak İşlemler Listesi (EK-2/G)” eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğ eki “İlave Oran Uygulanacak İşlemler Listesi (EK-2/C-1)”nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “P552001”, “P552002”, “P552003”, “P552006”, “P552007”, “P552008” SUT kodlu işlem satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası

30

P552002 ikinci basamak yoğun bakım hastası

30

P552003 Üçüncü basamak yoğun balam hastası

30

P552006 Yenidoğan birinci basamak yoğun bakım hastası

30

P552007 Yenidoğan ikinci basamak yoğun bakım hastası

30

P552008 Yenidoğan üçüncü basamak yoğun bakım hastası

30

b) Listede yer alan “P552008” SUT kodlu işlem satandan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir

 

P560000 Palyatif bakım tedavisi 50

c) Listede yer alan “P616930” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

P617340 Fakoemülsüfıkasyon ve intraoküler lens implantasyonu 50

ç) Listede yer alan “P619690” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

 

P619910 Müdahaleli vajinal doğum

20

P619911 Mîidahaleli vajinal doğum (İlk doğum)

20

P619912 Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)

20

P619913 Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

20

P619920 Normal vajinal doğum

20

P619921 Normal vajinal doğum (İlk doğum)

20

P619922 Epidural anestezi ile vajinal doğum

20

P619923 Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik)

20

P619925 Suda vajinal doğum

20

P619926 Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik)

20

P619927 Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

20

d) Listede yer alan “P620951” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

P621045 Invitro fertilizasyon (IVF)

20

e) Listede yer alan “P701063” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

 

P915030 Fizik tedavi ve rehabilitasyon D Grubu

20

P915031 Fizik tedavi ve rehabilitasyon C Grubu

20

P915032 Fizik tedavi ve rehabilitasyon B Grubu

55

P915033 Fizik tedavi ve rehabilitasyon A Grubu

55

 

MADDE 9- Bu Tebliğin maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Sağlık Uygulama Tebliği ve ekleri için tıklayınız 

 

SUT ekleri Ek-2/B, EK-2/C ve EK-2/G güncel halleri için tıklayınız 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here