TÜSEB’den Aşı geliştirme çağrısı

0

Çağrı Amacı

Mevcut çağrı programı ile Türkiye’de aşı çalışmalarının Ar-Ge aşamasından üretim aşamasına getirilerek tedavi ve korunma için kullanılabilecek ürüne dönüştürülmesi ve bu alanda ülkemizin ve bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, nitelikli araştırmacılarla işbirliği oluşturulması planlanmaktadır.

Çağrı Kapsamı

Günümüzde hastalıkların tanı ve tedavisinde pek çok gelişme olmasına rağmen, bulaşıcı hastalıklar dünyada meydana gelen ölümlerin önde gelen nedenleri arasındadır. Aşılar, bulaşıcı hastalıklara bağlı sakatlık ve ölümlerin azaltılması ve en önemlisi, uzun vadede hastalık etmeninin ortadan kaldırılması açısından insan ve toplum sağlığını korumada vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

Son yıllarda biyoteknoloji alanındaki keşifler, halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden enfeksiyöz ajanlara yönelik yeni tanı, tedavi ve aşı geliştirilmesi çalışmalarında yol gösterici olmaktadır. Özellikle yapısal biyoloji, moleküler immünoloji ve biyoinformatik gibi alanlardaki ilerlemeler ile hedeflenmesi zor olan patojenler için yeni immünojenler tasarlama konusunda büyük fırsatlar yaratılmıştır. Uygulanan bu yeni teknolojiler “yeni nesil” aşıların tasarlanması ve geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Türkiye’de aşı üretimi için Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi, teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi ve yatırım yapılarak tesis kurulması halk sağlığı ve sağlık ekonomisi açılarından önemlidir. Bu kapsamda yerli ve milli aşı üretimine destek sağlamak TÜSEB’in stratejik hedeflerinden biridir.

Söz konusu çağrı kapsamında; Sağlık Bakanlığı Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi’nde bulunan;

1.   Hepatit A,

2.   Hepatit B,

3.   Bacille Calmette Guerin (BCG) Verem Aşısı,

4.   Beşli Karma Aşı (Difteri-Boğmaca-Tetanoz-Hib- Çocuk Felci),

5.   Üçlü Karma Aşı (Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak)

6.   Konjuge Pnömokok Aşısı (KPA),

7.   Çocuk Felci Aşısı (Polio),

8.   Su Çı̇çeğı̇ Aşısı (Varisella Zoster),

9.   Hemofilus Influenza Tip-b (Hib) Aşısı

ve Rotavirüs Aşısı başta olmak üzere diğer bakteriyel ve viral patojenlere de karşı tedavi ve korunma amaçlı geliştirilecek antijen/aşılara (kanser aşıları dahil) yönelik projeler desteklenecektir.

Önerilen projelerin;

 • Ürüne yönelik olması,
 • Hedeflenen etkene karşı aşı üretiminde kullanılabilecek suş ve antijenlerin oluşturulması,
 • Yeni adjuvan veya aşılarda kullanılacak antijenlerin ve suşların uluslararası standartlara uygun kalitede üretilmesi,
 • Aşı formülasyonlarının hazırlanması, in vitro ve in vivo deneylerin yapılması,
 • Terapötik antikor/anti-serumların veya adjuvanların in vitro ve in vivo etkinliklerinin belirlenmesi,
 • Adjuvanların, terapötik antikor/anti-serumların veya prototip aşıların üretilmesi ve klinik çalışmaların (Faz 1, Faz 2, Faz 3) gerçekleştirilmesi
 • Etkin ve güvenilir ürünlerin ruhsat aşamasına getirilmesi ve benzeri kapsamda sunulması
 • beklenmektedir.

Veterinerlik aşıları ile ilgili çalışmalar, tesis altyapısı kurmaya yönelik projeler, ürüne yönelik olmayan (epidemiyoloji ve sürveyans gibi) çalışmalar mevcut çağrı kapsamında dışındadır.

Başvuru Yapabilecek Kurum/Kuruluş/Kişiler

 • Devlet ve vakıf üniversiteleri
 • Araştırma enstitüleri
 • Kamu ve özel hastaneler
 • Halk sağlığıyla ilgili birimler
 • Sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar (ilaç endüstrisi, biyoteknoloji şirketleri, vb.) ve KOBİ’ler
 • Yurtdışında farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan T.C. vatandaşı araştırmacılar.
 • Teknokent ve kuluçka merkezinde faaliyet gösteren firmalar.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar

Ürünün ticarileşme potansiyeli ve sağlayacağı sosyo-ekonomik fayda somut verilerle (Türkiye ve dünya verileri kullanılarak) belirtilmelidir.

Başvuru Ekleri

 1. Ek 1: Referanslar/Kaynaklar
 2. Ek 2: Proje Personeli/Ekibinin Diğer Projeleri ve Güncel Yayınları
 3. Ek 3: Yurt Dışı Araştırmacı Bilgi Formu (Yurtdışı araştırmacı var ise)
 4. Ek 4: Feragat Formu (Eğer gerekli ise)
 5. Ek 6 :4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Şirketler Bünyesinde Görev Yapan Üniversite Öğretim Elemanları için Proje Başvurusu İzin Formu
 6. Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ Ödenebileceğine Dair Onay Belgesi (Eğer gerekli ise)
 7. TÜSEB Başkanlık Onay Yazısı (İşbirliği ekibinde TÜSEB Enstitülerinden yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması halinde)
 8. Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) olma şartlarına ulaşamamış sermaye şirketleri ve KOBİ niteliğindeki işletmelerin yönetici ve ortaklarının başvuru sahibi olması durumunda “KOBİ Beyannanmesi”
 9. Patent bilgisi (varsa)
 10. Özel Kuruluşlardan Ek Olarak Talep Edilen Belgeler
 11. Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketin güncel unvan ve adresinin yer aldığı sayfa)
 12. Oda Sicil Kayıt Sureti
 13. İmza Sirküleri
 14. Yetki Belgesi (Şirketi temsile yetkili kişinin belirtildiği ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınmış belge)
 15. Belirtmek İstediğiniz Diğer Konular

Fikri Mülkiyet Hakları

İşbirliği paydaşları, projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ve/veya sonucunda ortaya çıkacak eser, buluş, tasarım ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki fikri mülkiyet haklarında pay sahibi olacaklardır.

BAŞVURU DOKÜMANLARI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Başvurunun geçerli sayılabilmesi için aşağıdaki belgelerin imzalı olarak sunulması gerekmektedir.

 • İş birliği yapılacak kurum/kuruluş adına üst düzey yetkili (üniversiteler için rektör, kamu Ar-Ge birimleri için birimin bağlı olduğu üst düzey yönetici veya bu makamların yetki verdiği yardımcıları, özel kuruluşlar için imza sirkülerinde belirtilen en geniş imza yetkisi olan kişi veya kişiler) tarafından ilgili yerleri ıslak imzalı Elektronik başvuru çıktısı,
 • Gerekli ise İşbirliği Proje Önerisi Destek Mektubu,
 • Gerekli ise Yasal İzin Belgeleri,
 • Gerekli ise Feragat Formu,
 • Gerekli ise Etik Kurul İzin Belgesi.

Yukarıda belirtilen belgeler dışında bir belge sunulması durumunda değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Basılı belgeler için evrak sistemine son kabul tarihi 25 Ekim 2019 olacaktır. Basılı belgelerin TÜSEB evrak sistemine son kabul tarihine kadar kayıt edilmemesi, eksik sunulması veya yalnızca elektronik başvuru yapılması durumunda başvuru tamamlanmamış sayılarak değerlendirmeye kabul edilmeyecektir.

Yukardaki belirtilen hususlar başta olmak üzere, çağrı şartlarına uyulmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir.

Çağrı şartlarına uygun işbirliği projeleri Proje Önerisi Değerlendirme Formu‘na göre değerlendirilecektir.

İmzalı belgeler için posta adresi:

TÜSEB İstanbul Yerleşkesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here